امکانات جانبی نرم افزار کارنامه بیست


1- امکان اختصاص شماره صندلی به دانش آموزان

مشاهده دموی بخش شماره صندلی

مشاهده گزارشات شماره صندلی


2- طراحی سربرگ امتحانی ، پاسخنامه ، دعوت نامه ، رضایت نامه و انواع فرم های مورد نیاز مدرسه

مشاهده دموی طراحی سربرگ امتحانی و غیره


3- بخش انضباطی نرم افزار کارنامه بیست

مشاهده نرم افزار انضباطی کارنامه بیست


4- بخش نرم افزار شهریه دانش آموزان

مشاهده بخش شهریه دانش آموزان