برچسب صندلی نرم افزار کارنامه بیست1- تعریف حوزه امتحانی:

تعریف حوزه امتحانی
2- اختصاص دانش آموز به حوزه :

اختصاص دانش آموز به حوز
اختصاص بر اساس پایه :

اختصاص بر اساس پایه
اختصاص بر اساس کلاس :

اختصاص بر اساس کلاس
لیست دانش آموزان حوزه :

لیست دانش آموزان حوزه امتحانی
گزارشات :

گزارشات حوزه امتحانی
مشاهده گزارشات شماره صندلی