لیست نمرات کلاس با قابلیت تنظیم برای رنگی کردن نمرات کمتر از یک نمره خاص

لیست نمرات کلاس
آمار و نمودار تعداد قبولی و نمودار میانگین دروس در هر کلاس

آمار و نمودار تعداد قبولی
آمار و نمودار تعداد قبولی و نمودار میانگین دروس در هر پایه تحصیلی

آمار و نمودار تعداد قبولی
کارنامه دبیر با نمودار درصد قبولی

میانگین نمرات دروس دبیر در هر درس  با نمودار مقایسه کلاس ها
گزارش مقایسه تعداد و درصد قبولی دانش آموزان هر پایه تحصیلی در چند سال

مقایسه تعداد و درصد قبولی در چند سال
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در طول سال تحصیلی

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات پایه ها در طول سال تحصیلی

نمودار مقایسه میانگین نمرات پایه تحصیلی در هر درس
لیست مدیر

لیست نمرات دروس پایه تحصیلی با معدل و رتبه
لیست نمرات کلاس

لیست نمرات کلاس با معدل و رتبه
لیست دانش آموزان لازم التوجه

لیست دانش آموزان لازم التوجه
لیست دبیر تجمیعی

لیست نمرات دانش آموزان درس به درس
لیست تجمیعی معدل دانش آموزان

لیست تجمیعی معدل دانش آموزان
میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در هر درس

میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در هر درس
میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در معدل

میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در معدل
گزارش دانش آموزان برتر هر کلاس (رتبه 1 تا 3) با عکس دانش آموز

دانش آموزان برتر هر کلاس (رتبه 1 تا 3) با عکس دانش آموز
لیست نفرات برتر و ضعیف کلاس

گزارش نفرات برتر و ضعیف و دانش آموزانی که بیشترین پیشرفت و بیشترین افت را داشتند
مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس ها در هر درس در یک دوره

مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس در هر درس
مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس ها در هر درس در طول سال تحصیلی

مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس در هر درس
کارنامه دبیر

میانگین نمرات دروس دبیر در هر درس  با نمودار مقایسه کلاس ها
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در یک دوره تماس دروس در یک صفحه

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس کلاس ها در طول سال تحصیلی

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در طول سال تحصیلی
نمودار مقایسه نمرات دروس سال جاری با سال گذشته

نمودار مقایسه نمرات دروس سال جاری با سال گذشته
نمودار مقایسه نمرات دروس چند سال تحصیلی

نمودار مقایسه نمرات دروس چند سال تحصیلی
نمودار افت و رشد دانش آموزان هر کلاس در هر درس

نمودار افت و رشد دانش آموزان هر کلاس در هر درس
نمودار افت و رشد معدل دانش آموزان هر کلاس

نمودار افت و رشد معدل دانش آموزان هر کلاس
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در هر درس

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار خطی مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در هر درس

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار دایره ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در هر درس

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار میله ای مقایسه میانگین دروس هر کلاس در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر کلاس
نمودار خطی مقایسه میانگین دروس هر کلاس در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر کلاس
نمودار میله ای مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی
نمودار خطی مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی
نمودار میله ای مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس

نمودار مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس
نمودار خطی مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس

نمودار مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس
نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس دبیر در دوره های ارزیابی

نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس دبیر در دوره های ارزیابی
آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده به تفکیک کلاس

آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس
آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده به تفکیک پایه تحصیلی

آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در پایه تحصیلی
آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده

آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس
مقایسه آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس در طول سال تحصیلی

مقایسه آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس در طول سال تحصیلی