لیست مدیر

لیست نمرات دروس پایه تحصیلی با معدل و رتبه
لیست نمرات کلاس

لیست نمرات کلاس با معدل و رتبه
لیست نمرات کلاس با قابلیت تنظیم برای رنگی کردن نمرات کمتر از یک نمره خاص

لیست نمرات کلاس
لیست دانش آموزان لازم التوجه

لیست دانش آموزان لازم التوجه
لیست دبیر

لیست نمرات دانش آموزان درس به درس
لیست دبیر تجمیعی

لیست نمرات دانش آموزان درس به درس
لیست نمرات کلاس

لیست نمرات کلاس با معدل و رتبه و رتبه در هر درس
میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در هر درس

میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در هر درس
میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در معدل

میزان افت و رشد دانش آموزان کلاس در معدل
گزارش دانش آموزان برتر هر کلاس (رتبه 1 تا 3) با عکس دانش آموز

دانش آموزان برتر هر کلاس (رتبه 1 تا 3) با عکس دانش آموز
لیست نفرات برتر و ضعیف کلاس

گزارش نفرات برتر و ضعیف و دانش آموزانی که بیشترین پیشرفت و بیشترین افت را داشتند
کارنامه دبیر

میانگین نمرات دروس دبیر در هر درس  با نمودار مقایسه کلاس ها
کارنامه دبیر با عکس پرسنلی دبیر

میانگین نمرات دروس دبیر در هر درس  با نمودار مقایسه کلاس ها
آمار و نمودار تعداد قبولی و نمودار میانگین دروس در هر کلاس

آمار و نمودار تعداد قبولی
آمار و نمودار تعداد قبولی و نمودار میانگین دروس در هر پایه تحصیلی

آمار و نمودار تعداد قبولی
آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده به تفکیک کلاس

آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس
آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده به تفکیک پایه تحصیلی

آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در پایه تحصیلی
آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده

آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس
مقایسه آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس در طول سال تحصیلی

مقایسه آمار تعداد دانش آموزان در محدوده نمرات کسب شده در کلاس در طول سال تحصیلی
مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس ها در هر درس در یک دوره

مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس در هر درس
مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس ها در هر درس در طول سال تحصیلی

مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کلاس در هر درس
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در طول سال تحصیلی

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات پایه ها در طول سال تحصیلی

نمودار مقایسه میانگین نمرات پایه تحصیلی در هر درس
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در یک دوره تماس دروس در یک صفحه

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس کلاس ها در طول سال تحصیلی

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در طول سال تحصیلی
نمودار میله ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در هر درس

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار خطی مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در هر درس

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار دایره ای مقایسه میانگین نمرات کلاس ها در هر درس

نمودار مقایسه میانگین نمرات کلاس در هر درس
نمودار میله ای مقایسه میانگین دروس هر کلاس در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر کلاس
نمودار خطی مقایسه میانگین دروس هر کلاس در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر کلاس
نمودار میله ای مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی
نمودار خطی مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی در یک دوره

نمودار مقایسه میانگین دروس هر پایه تحصیلی
نمودار میله ای مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس

نمودار مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس
نمودار خطی مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس

نمودار مقایسه دانش آموزان کلاس در هر درس
نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس دبیر در دوره های ارزیابی

نمودار مقایسه میانگین نمرات دروس دبیر در دوره های ارزیابی