دموی تصویری نرم افزار کارنامه بیست

دموی تصویری نرم افزار کارنامه بیست
صفحه ورود به برنامه

صفحه ورود به برنامه نرم افزار کارنامه بیست
صفحه اصلی نرم افزار

دموی نرم افزار کارنامه بیست
لیست پایه های تحصیلی

پایه تحصیلی نرم افزار کارنامه بیست
لیست کلاس ها

لیست کلاس ها نرم افزار کارنامه بیست
لیست دروس

لیست دروس نرم افزار کارنامه بیست
لیست دبیران

لیست دبیران نرم افزار کارنامه بیست
معلم-کلاس-درس

معلم-کلاس-درس نرم افزار کارنامه بیست
لیست دانش آموزان

لیست دانش آموزان نرم افزار کارنامه بیست
ثبت نام دانش آموزان به صورت دستی

ثبت نام دانش آموزان به صورت دستی نرم افزار کارنامه بیست
ثبت نام دانش آموزان از فایل اکسل

ثبت نام دانش آموزان از فایل اکسل نرم افزار کارنامه بیست
تعریف دوره

تعریف دوره نرم افزار کارنامه بیست
ورود نمرات دوره

ورود نمرات دوره نرم افزار کارنامه بیست
ثبت نمرات دوره از فایل اکسل

ثبت نمرات ار فایل اکسل نرم افزار کارنامه بیست
گزارش های نرم افزار

گزارشات نرم افزار کارنامه بیست
ارسال نمرات به تلگرام اولیاء

ارسال نمرات به تلگرام اولیاء نرم افزار کارنامه بیست
نمونه پیام ارسالی در تلگرام

گزارشات نرم افزار کارنامه بیست
پیامک نمرات به شماره همراه اولیاء

پیامک نمرات به شماره همراه اولیاء نرم افزار کارنامه بیست

مشاهده نمونه کارنامه و گزارش های نرم افزار کلیک نمایید