بخش انضباطی نرم افزار کارنامه بیستماژول های بخش انضباطی


- امکان تعریف عناوین عملکرد مثبت با میزان امتیاز مثبت دلخواه

- امکان تعریف عناوین تشویق آموزشی با میزان امتیاز مثبت دلخواه

- امکان تعریف عناوین عملکرد منفی انضباطی با میزان امتیاز منفی دلخواه

- امکان تعریف عناوین اخطار آموزشی با میزان امتیاز منفی دلخواه


امکانات بخش انضباطی


- ثبت غیبت و تاخیر روزانه دانش آموزان و ارسال پیامک به اولیای دانش آموز

- دریافت گزارش لیست غایبین هر روز

- دریافت گزارش تعداد غیبت و تاخیر دانش آموزان کلاس به صورت ماهانه و بازه های دلخواه

- امکان ثبت تشویق آموزشی با مشخص کردن درس مربوطه ، توضیحات و تاریخ تشویق

- دریافت گزارش مربوط به تشویق های آموزشی به صورت روزانه و یا مشخص کردن بازه زمانی

- امکان ثبت عملکرد مثبت دانش آموز با مشخص کردن تاریخ و توضیحات

- دریافت گزارش مربوط به عملکرد مثبت دانش آموزان به صورت روزانه و یا مشخص کردن بازه زمانی

- امکان ثبت اخطار آموزشی دانش آموز با مشخص کردن درس ، نوع اخطار آموزشی ، تاریخ و توضیحات

- دریافت گزارش مربوط به اخطارهای آموزشی دانش آموزان به صورت روزانه و یا مشخص کردن بازه زمانی

- امکان ثبت موارد انضباطی (عملکرد منفی) دانش آموزان با مشخص کردن تاریخ و توضیحات

- دریافت گزارش مربوط به موارد انضباطی به صورت روزانه و یا مشخص کردن بازه زمانی

- دریافت کارنامه انضباطی دانش آموز

گزارش کارنامه انضباطی دانش آموز


نرم افزار کارنامه انضباطی

گزاش لیست غایبین هر روزنرم افزار انضباطی بیست - لیست غایبین

گزاش لیست غایبین با شماره تماس اولیانرم افزار انضباطی بیست - لیست غایبین

گزارش آمار تعداد غیبت و تاخیرنرم افزار انضباطی بیست - آمار تعداد غیبت و تاخیر

گزارش لیست امتیاز دانش آموزان هر کلاس در بخش انضباطینرم افزار انضباطی بیست - لیست امتیاز دانش آموزان

گزارش لیست موارد انضباطی ثبت شدهنرم افزار انضباطی بیست - لیست موارد انضباطی هر روز

گزارش لیست اخطار های آموزشینرم افزار انضباطی بیست - لیست اخطار های آموزشی

گزارش لیست تشویق های آموزشینرم افزار انضباطی بیست - لیست تشویق های آموزشی

گزارش عملکرد مثبتنرم افزار انضباطی بیست - لیست عملکرد مثبت دانش آموزان